RÁCOVICE

    Jinak Raczowicz, Raczovic, Racžowitz, Racžiowitz, Ratzowitz, Ratschowitz, Račovice, Ratzowitz, Racovice, Ratzowitz, Rácovice.
   V r. 1354 se zde uvádí Ctibor z Rácovic. V letech 1464 až 1484 zde seděl Jan Hroch z Pošny, v letech 1499 až 1517 Jindřich Hroch z Pošny, jenž vzal r. 1507 Jana z Heraltic na tvrz a ves Rácovice na spolek. V r. 1510 je majitelem Jan st. z Ludanic, po jeho smrti v roce 1530 kupuje Rácovice Jan Zajímač z Kunštátu a později Tas a Petr Bošovský z Polánky. Tas prodal vše Zikmundovi Olsavickému z Jemničky.  R. 1542 prodává Eva z Jemničky ves Rácovice Janovi Zahrádeckému ze Zahrádek. R. 1589 prodávají Arnošt a Smil Zahrádečti tvrz a ves Rácovice, pusté Bořečkovice a půl Zvěrkvic vdově po Janu Zahrádeckému Magdaleně Miškové ze Žlunic, která statek  r. 1590 prodává své dceři Voršile Zahrádecké ze Zahrádek. Pak se zde uvádí Volf Chlumecký z Chlumu, jenž byl r. 1601 již po smrti. Končně roku 1633 kupuje Rácovice Frindrich Jankovský z Vlašimi za 5 500 zl. mor. a tímto se ves dostává k jemnickému panství, jehož osudy pak sdílela.
    Domy ve vsi byly nízké a s malými okny, stavěné z nepádlených cihel nebo kamene, pokryté na střeše slaměnými došky. V lepším stavu byl vrchnostenský dvůr s ovčínem, postavený z pálených cihel a pokrytý nehořlavou krytinou.
   Ve vsi byla vrchnostenská palírna s 1 přístrojem. Tři dělníci vyrobili za rok 250 věder pálenky, která se prodávala do Vídně - k tomu potřebovali 300 měřic obilního šrotu,  3 000 měřice brambor a 130 sáhů dřeva jako paliva. Dále byl ve vsi mlýn s pilou.
    Tvrz z poloviny 14. stol., která stávala v místech někdešjího dvora, zanikla za třicetileté války.
    Jako památky lidové architektury jsou v obci uváděny dom čp. 19, 106 a 109 z konce 19. stol. Dále je v obci kaple, socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. stol. a kaplička.
    V katastru obce se nachází památná lípa s kmenem o průměru 250 cm.
    Farností spadá pod Velký Újezd.
    Přiškoleny jsou do Třebelovic.
   R. 1850 žilo v obci 237 obyvatel, roku 1843 to bylo 231 obyvatel, z toho 110 mužů a 121 žen v 38 domech a 56 domácnostech, roku 1880 bylo v obci 42 domů a 243 obyvatel, české národnosti a vyznání katolického. V r. 1921 to bylo 47 domů a 267 obyvatel, r. 1930  49 domů a 250 obyvatel, r. 1950 pak žilo v 50 domech již jen 178 obyvatel. K 31.12.2002 v obci žilo 109 obyvatel, z toho 52 mužů a 57 žen.

Kostely u nás - soukromé stránky mapující kostely a kaple v Čechách a na Moravě
zpět na obce
domů