KYJOVICE

   Jinak též Gaiwitz, Chiowitz, Geywicz.
  Roku 1275 se uvádí Mstislav de Chiowitz jako svědek na falsu kláštera v Hradišti u Olomouce, roku 1346 je uveden Mikeš von Geywitz na listině hostěradických německých rytířů. Rodu Kyjovců patřily až do roku 1508. Jednotliví členové rodu mezi sebou vedli dost často spory, jednalo se však o rod rytířský, jak dosvědčuje list krále Vladislava ze dne 1. prosince 1492, kterým se Petrovi z Kyjovic vykazuje místo mezi rytíři na zemském sněmu. Roku 1527 byl rytíř Jan z Kyjovic s dalšími posly vypraven stavy na korunování Ferdinanda I. za  krále českého do Prahy. Pak už nejsou o rodu Kyjovců z Kyjovic žádné další zprávy.  Roku 1508 patří Kyjovice Michalu Eynczingarovi, ale roku 1513 již  patřily rodu Jankovských z Vlašimě. Petr Jankovský prodal roku 1564 tvrz a ves Kyjovice Frydrychu Březnickému z Náchoda. Později, roku 1610 Bohuchval Jaroslav Březnický z Náchoda prodal tvrz a vsi Kyjovice, Bohunice a Prače za 42 000 zl. mor. Vilémovi z Roupova, kterému byl ovšem majetek zkonfiskován a zcela zadlužený prodán Tomáši Mingonimu za 45 000 zl. mor. Jeho dva synové a dědicové František Ferdinand (+ 1677) a Antonín Ferdinand (+ 1682) zemřeli bez dědiců,  a tak zemští komisaři zapsali 10. února 1684 jejich statky do zemských knih  císařskému komořímu hr. Petrovi Mollartovi, který ovšem zemřel již v roce 1687. Jeho syn Ferdinand hr. Mollart prodal oba statky Kyjovice i Bohunice roku 1702 Eleonoře Markétě kněžně z Lichtenštejna, roz. vévodkyni holštýnské a ta je tímto spojila s Fryšavou - Břežany. Roku 1837 prodaly panství Fryšavu se statky sestry Marie Luisa, Eleonora a Lepoldina kněžny z Lichtenštejna za 200 000zl. Ludvíkovi knížeti z Lobkovic. Po smrti Leopoldiny kněžny z Lobkovic (+ 8.9.1899), dědil její syn Rudolf kníže z Lobkovic (+ 9.4.1908) a následně Ludvika říš. sv. paní Wambolt von Ulmstadt.
    Farností spadají pod Žerotice, kam se i pohřbívají.  
    Přiškoleny byly také pod Žerotice, avšak roku 1884 se odtrhly a přiškolily se k německým Prostoměřicím.
    Roku 1560 a 1613 zde byli velmi rozšířeni novokřtěnci.
    Kyjovice velmi utrpěli v době napoleonských válek a to v letech 1805 a 1809.
   V roce 1834 ve 45 domech 285 lidí, v roce 1880 v 55 domech 264 lidí a roku 1890 v 58 domech 280 obyvatel, národnosti německé, vyznání římsko-katolického (v roce 1880 žilo v obci ještě 25 Čechů). Roku 1900 zde žilo 283 obyvatel. K 31.12. 2002 zde žilo 153 obyvatel, z toho 71 mužů a 82 žen.
    O obci Kyjovice se mi kromě stránek týkajících archeologických průzkumů žádné jiné stránky najít nepodařilo.

zpět na obce
domů