wz
DOBROMILICE
   V letech 1280-1282 se psal Adam z Dobromilic. V 14. stol. drželi ves vladykové z Dobromilic, ale některé zboží tu měla od r. 1334 i kapitula olomoucká. Ke spojení v jeden statek dočlo v r. 1593, kdy Jan Žalkovský přikoupil pro sebe a své bratry od olomoucké kapituly díl Dobromilic, vystavěl zde kostel a r. 1604 prodal Dobromilice a Doloplazy své manželce Aničce Bítovské ze Slavíkovic.
   Víc o historii obce na stránkách obce.


Dobromilice 1934
    Zámek v obci vznikl patrně na místě středověké tvrze (r. 1563 se uvádí jako pustá), s pozdně renes. jádrem z konce 16. stol. Nynější podoba pochází z  2. pol. 17. stol. a z doby před pol. 18. stol., kdy také vznikla sálová budova zdejšího zámku. Jedná se o volně stojící jednopatrovou dvoutraktovou stavbu obestupující nepravidelné nádvoří.
    Další stavební památkou je most přes Brodečku s dvojicí soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sankandera z pol. 18. stol.
    Kostel Všech Svatých s pozdně rom. jádrem pochází z pol. 13. stol., podle pamětního nápisu byl přestavěn r. 1592. R. 1622 vyhořel, r. 1762 podstatně zvětšen podle projektu architekta, který navrhl sálovou budovu zámku. R. 1817 vystavěna zvonice. Jedná se jednolodní stavbu obdél. půdorysu, k jejíž východní straně přiléhá  sakristie
Dobromilice 1924 - svatojánský most
čtvercového půdorysu, k jižní straně pak nová sakristie s oratoří v patře, bokům sále se přimykají stejně vysoké čtyřboké kaple, nad západním průčelí se zvedá hranol. zvonice.
    Hlavní oltář s monumentálním sloupovým retabulem pochází z 60. let 18. stol., v něm je zasazen obraz Všech svatých datovaný k r. 1768, u paty sloupů pak sochy sv. Petra a Pavla z 19. stol. Dále kamenná kazatelna z doby přestavby kostela r. 1592 (ne později jak 1609). V 60. letech 18. stol. byla doplněna dřevěnou stříškou s okřídlenými hlavičkami andílků. Z téže doby je protějškově řešený útvar křtitelnice s drobnou marmorovou renes. nádobou, která obsahuje měděnou mísu.
   Ve vsi je dále pomník obětem 2. světové války z r. 1948 od Jana Třísky.

oficiální stránky obce Dobromilice
Hrady.cz - stránka věnovaná místnímu zámku